Foto: iStock
Bærekraft, Teknologi

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 06.05.2019

5 megatrender som vil påvirke norsk landbruk

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 06.05.2019

En større, rikere og eldre befolkning i tillegg til nye teknologier er noen av megatrendene som vil påvirke landbruket i fremtiden, viser en fersk rapport fra Menon. Det gir både muligheter og utfordringer for norsk landbruk.

– I rapporten ser vi på hvordan sterke globale endringskrefter vil kunne påvirke fremtidig omsetning i jordbruk og matindustri, sier rapportforfatter Siri Voll Dobu i Menon Economics.

Rapporten er skrevet på oppdrag av Felleskjøpet Agri. Kommunikasjonsdirektør i Felleskjøpet, Gro Tvedt Anderssen, mener det norske landbruket er godt rustet til å møte megatrendene.

–  Megatrendene peker på både muligheter og utfordringer for norsk landbruk. Rapporten viser først og fremst at det er kjempestort potensiale for økonomisk vekst og verdiskaping for Norges største fastlandsnæring, sier hun.

Hør podcast med Gro Tvedt Anderssen og Siri Voll Dombu:

Megatrend 1: Vi må produsere mer mat fra mindre

Verden får stadig flere og rikere innbyggere, men klimaendringer og befolkningsvekst setter vår evne til å produsere nok mat under press.

– Matproduksjonen vil bli mer sårbar som følge av klimaendringer, og det kan gi økte globale matpriser. Når globale matvarepriser øker vil det redusere gevinsten med import, sier rapportforfatter Voll Dombu.

Voll Dombu tror befolkningsvekst i Norge, i kombinasjon med økt inntekt, vil bidra til å øke etterspørselen etter norsk mat.

– Norsk jordbruk kan ikke konkurrere med verdensmarkedet på pris. Men vi har gode naturgitte forhold for å produsere kjøtt og melk fra drøvtyggere på gressarealer som ikke er egnet til annen matproduksjon. Kjøttproduksjon er også mindre sårbar for temporær avlingssvikt, sier hun.

- Matproduksjonen vil bli mer sårbar som følge av klimaendringer, og det kan gi økte globale matpriser. Når globale matvarepriser øker vil det redusere gevinsten med import, sier Siri Voll Dombu i Menon Economics. Foto: Menon Economics

Megatrend 2: Forbrukere ønsker mat med en personlig «touch»

For mange er mat en identitetsmarkør. Menon mener veksten i antall nye produktet er et tydelig tegn på det, og at enda flere produkter vil komme.

Fra 2008 til 2015 har antall produkter som selges i en gjennomsnittlig lavpriskjede økt med 40 prosent.

– Jo mer et produkt er tilpasset kundens behov, jo mer vil de betale for det. Økt inntekt vil trolig bidra til at veksten i vareutvalget fortsetter å øke. Dette betyr at betalingsvilligheten vil øke og at omsetningen til landbruket kan øke i takt med dette, sier Voll Dombu.

Norge er blant de landene med lavest utslipp per produsert kilo og utmerker seg med svært lavt antibiotikaforbruk.

–  Dette er en stor mulighet for norsk landbruk, mener Voll Dombu.

Flere forbrukere sier også at de ønsker å kjøpe mer kjøttalternativer. Dette kan være både en trussel og en mulighet for landbruket.

–  Dersom innsatsvarene for nye alternativ til animalske produkter importeres vil ikke det norske jordbruket dra nytte av betydelig betalingsvilje og vekst i dette markedet, sier Voll Dombu.

Megatrend 3: Vi blir flere og eldre

I følge tall fra SSB blir vi flere og eldre.

Prognosene til SSB sier at andelen av befolkningen som er 70 år og eldre vil trolig øke fra 12 til 21 prosent i 2060. Økningen blir sterk blant de som er 80 år eller mer.

– At aldring er blant hovedkildene til befolkningsvekst betyr at etterspørselen etter flere produkter vil øke. For eksempel helsefremmende matprodukter med høyt proteininnhold, sier Voll Dombu.

Når en større andel av befolkningen blir eldre vil det kunne endre etterspørselen etter flere produkter, eksempelvis helsefremmende matprodukter. Foto: iStock

Megatrend 4: iWorld digitaliserer landbruket

Ny teknologi har effektivisert driften i jordbruket, økt produksjonen og redusert bondens kostnader. Denne teknologiske utviklingen vil trolig fortsette fremover, tror Voll Dombu.

– SSB viser at få næringer i Norge har hatt sterkere vekst i effektiviteten enn landbruket i perioden 1973 – 2016. Hovedårsaken er teknologiutviklingen som har avløst mye arbeidskraft, og gitt økt produksjon per gårdsbruk. Vi forventer høyere vekst i produktiviteten i landbruket enn i resten av økonomien også framover, sier hun.

Teknologiutvikling - knyttet til blant annet presisjonsjordbruk - vil bidra til høy vekst i landbrukets produktivitet også i årene framover, i følge Menon-rapporten. Foto: iStock

Megatrend 5: Alltid er vi «på vei»

Undersøkelser viser at når inntekten øker, reiser vi mer. Det betyr at vi inspireres av matkulturer i andre land. Samtidig bor en større andel av befolkningen i byer og stadig flere har en bakgrunn fra andre land.

– Samlet bidrar dette til at vi etterspør flere typer matprodukter. Det kan være en mulighet for norsk landbruk hvis man klarer å tilby hva forbrukerne ønsker og unngår import, sier Voll Dombu.

Sammen med den generelle sentraliseringen ser vi også en tendens til sentralisering av landbruket.

– Sentraliseringen medfører også hardnet kamp mellom jordvern og behov for areal til andre formål, sier Voll Dombu.

Skal fremtidens matfat være norsk?

Kommunikasjonsdirektør Tvedt Anderssen mener det er mange muligheter fremover for norsk matproduksjon

-Det handler om hvilket matfat vi skal vi ha i fremtiden og om det matfatet skal være på norske ressurser eller ikke. Norsk landbruk er i verdensklasse og rapporten viser at Norges største fastlandsindustri har stort potensiale til økonomisk vekst og et avgjørende bidrag til grønn økonomi, avslutter hun.