Bærekraft

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 23.11.2018

En tredjedel av løsningen på klimakrisen finnes i landbruket

Kristin Skogen Lund deltar i The Global Commission on the Economy and Climate. Å tilrettelegge for matproduksjon i samspill med naturens egne mekanismer for opptak og utslipp vil bli viktig framover, i følge en ny rapport fra kommisjonen. Foto: NHO

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 23.11.2018

I en ny internasjonal rapport blir landbruket trukket frem som en fremtidsnæring. - Ressurseffektivitet, fornybare ressurser og kretsløp vil bli viktige stikkord i fremtiden, sier medlem av kommisjonen, Kristin Skogen Lund.

Kristin Skogen Lund er ett av to norske medlemmer av The Global Commission on the Economy and Climate.

Kommisjonen er et internasjonalt initiativ som jobber for å finne løsninger på hvordan verden skal oppnå både økonomisk vekst og redusere klimautslipp i fremtiden.

Nylig har de publisert rapporten The New Climate Economy.

– Vi når ikke klimamål og bærekraftmål uten at verdiskaping, økonomisk vekst og jobbskaping kombineres med ressurseffektivitet og mindre utslipp. Kommisjonen arbeider for en slik utvikling, sier Skogen Lund.

Les mer: Landbruket har store muligheter i lavutslippssamfunnet

Vi må bruke ressursene annerledes

The New Climate Economy har sett på fem ulike sektorer og gitt anbefalinger for hver av disse.

Felles for alle er at vi må tenke annerledes på hvordan vi bruker ressursene som er tilgjengelig.

– Vi må tenke i systemer og verdikjeder med sirkulær økonomi som verktøyet. Politikkutforming og virkemidler må vurderes i sammenheng for hele verdikjeden, og prising av ressursbruk og utslipp blir vanlig, ser Skogen Lund.

Les mer: Fem tiltak som vil redusere klimagassutslipp i landbruket globalt

Svinn og avfall må reduseres

Et tiltak som rapporten mener vil være viktig for både reduksjon av klimagasser og økonomisk vekst i landbruket er riktig prising av mat.

– God produktmerking om holdbarhet og miljøegenskaper kan redusere svinn og avfall. Gode miljøegenskaper kan få tilleggsverdi i form av pris, samtidig som miljøbevisste forbrukere får bedre grunnlag for å velge produkter, sier Skogen Lund.

- Opptak av CO2 i skog, land og hav er viktig for klimagassnivået i atmosfæren, sier Kristin Skogen Lund. Foto: Shutterstock

Vi må spille på lag med naturen

Et annet tiltak som kommer frem i rapporten er investeringer i hva de omtaler som «naturlig infrastruktur».

– Med naturlig infrastruktur menes arealbruk, jordbruk og skogbruk. Det betyr tilrettelegging for samspill med naturens egne mekanismer for opptak og utslipp, forklarer Skogen Lund.

Gjennom fotosyntesen tar skog, jord og vann opp CO2 og lagrer det i sin egen biomasse. Den norske skogen binder omtrent 60 prosent av alle klimagassene som slippes ut i Norge.

– Opptak av CO2 i skog, land og hav er viktig for klimagassnivået i atmosfæren. Dess bedre vi legger til rette for naturens eget økosystem, dess bedre kan vi håndtere både utslipp og tilpassing til klimaendringer, sier hun.

God skogforvaltning er alltid viktig

Kommisjonen mener at over en tredjedel av løsningene på klimautfordringene kan finnes i landbruket.

– Rapporten tar et globalt perspektiv og peker på særlig fem områder. Betydningen av de ulike tiltakene varierer avhengig av geografi og utviklingsnivå. God skogforvaltning er viktig overalt, sier Skogen Lund.

5 viktige klimatiltak for landbruket

  • Stoppe avskoging. Skogen er naturens viktigste mekanisme for storskala fangst og lagring av CO2
  • Mer skogplanting og tilrettelegging av jordbruksarealer øker opptak og avling.
  • Smartere landbruk. Mer bruk av tilgjengelige løsninger, beste praksis og optimal gjødsling øker produktiviteten og er vinn-vinn for klima og økonomi.
  • Bedre kosthold gir sunnere helse. Mer bruk av plantebasert mat reduserer miljøpåvirkningen.
  • Reduser matavfall. En tredel av all produsert mat blir tapt eller kastet i verdikjeden, og utgjør 8% av globale klimagassutslipp.

Det finnes mange muligheter som må utnyttes

Skogen Lund mener verden har en stor oppgave foran seg, men mener det også finnes muligheter som vi bør utnytte.

– Løsningene vil kreve offentlig-privat partnerskap i en størrelse vi hittil ikke har sett. Utfordringene er store, men rask teknologisk utvikling skaper samtidig nye muligheter når marked og politikk spiller godt sammen, avslutter hun.

Hør podcast om rapporten: