Landbruksløftet 2021

Et samlet landbruk står bak #landbruksløftet.

Inntektene i jordbruket må løftes opp på samme nivå som resten av samfunnet.

Inntektsløft for norsk landbruk –
Stortingsvalget 2021

Inntekt er både det viktigste virkemiddelet for å nå måla i landbrukspolitikken og et mål i seg sjøl. Inntektsnivået i jordbruket er nå langt lavere enn i det øvrige samfunn. Dagens utvikling må snus for å skape ny giv i næringa. Tilgang til et nasjonalt marked for norske jordbruksprodukter er avgjørende for et bærekraftig jordbruk og en konkurransedyktig norsk matvareindustri.

Betydelig høyere inntekter er helt nødvendig
• for at bonden kan investere
• for rekruttering
• for å sikre nok og trygg mat til det norske markedet
• for matvareberedskapen
• for å sikre et landbruk i hele landet
• for å opprettholde verdiskapingen i næringsmiddelindustrien og i landbrukssektoren for øvrig

Dette initiativet omfatter bredden av aktører som produserer og bearbeider norske landbruksprodukter- det er summen av alle disse aktørenes samlede innsats og verdiskaping som vil sikre et lønnsomt og bærekraftig norsk landbruk.

Derfor ber et samlet landbruk politikerne i neste stortingsperiode
om å forplikte seg til følgende:

Inntektene i jordbruket skal opp på samme nivå som gjennomsnittet for andre grupper i samfunnet. Gjennom jordbruksoppgjørene må jordbruket sikres en årlig kronemessig utvikling som ligger betydelig høyere enn lønnsutviklingen ellers i samfunnet for å komme opp på samme inntektsnivå.

Hva innebærer et inntektsløft?
• en forpliktende opptrappingsplan for tetting av inntektsgapet i løpet av
stortingsperioden
• virkemidler som sikrer lønnsom produksjon på små, mellomstore og store
bruk over hele landet
• å videreutvikle verktøykassa for markeds- og produksjonsregulering
• at produktivitetsveksten kommer bonden til gode

Det felles tallgrunnlaget for jordbruksoppgjøret må fange opp de økonomiske
forholdene knyttet til den aktive bonde.

Forutsetninger for å komme opp på samme inntektsnivå som andre er:
1. Styrket importvern og økt konkurransekraft for norske jordbruksvarer
2. Økte investeringsmidler for å gjøre nødvendige investeringer lønnsomme
3. At bonden får sin rettmessige andel av verdiskapingen i verdikjeden for
mat og drikke
4. Økt støtte til klimatiltak

 

Et samlet landbruk står bak #landbruksløftet

Landbruksløftet er undertegnet av 37 landbruksorganisasjoner og -bedrifter på vegne av 38 000 bønder som hver dag bidrar til sysselsetting av rundt 40 000 mennesker i matverdikjeden, som årlig omsetter jordbruksvarer for 172 mrd. kr