Bærekraft

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 11.06.2019

Hvorfor står vi overfor enorme klimaproblemer?

Foto: iStock

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 11.06.2019

Ifølge FNs klimapanel har vi bare 11 år på å unngå en global klimakatastofe. Men, hvordan har vi egentlig havnet i denne situasjonen?

Den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel konkluderer med at klimagassutslippene har ført til gradvis varmere hav, mindre snø og is og høyere globalt havnivå.

– Kort fortalt står vi i denne situasjonen fordi vi har sluppet ut mer klimagasser enn det naturlige kretsløpet greier å absorbere, sier Vilde Haarsaker, prosjektleder i AgriAnalyse.

Høyeste CO2-konsentrasjon i atmosfæren på 800 000 år

I flere tusen år var konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren relativt stabil. Det var tilnærmet balanse mellom den mengden CO2 som ble tilført atmosfæren og den som ble tatt ut gjennom fotosyntese og lagring i biomasse og jordsmonn.

– Men dette endret seg dramatisk fra og med den industrielle revolusjonen fra midten av 1700-tallet. Dagens CO2-konsentrasjon er den høyeste på minst 800 000 år, sier Haarsaker.

Dagens klimaproblemer oppstår når menneskeskapte utslipp av klimagasser kommer i tillegg til de naturlige utslippene.

– Da blir det sluppet ut mer enn det naturen greier å fange opp, og drivhuseffekten forsterkes. Selv om de menneskeskapte klimagassutslippene kan virke små fører de til at denne balansen forrykkes, sier Haarsaker.

Kort og langt karbonkretsløp

CO2 er en viktig bestanddel av det globale karbonkretsløpet. FNs klimapanel deler det globale karbonkretsløpet i et kort og et langt kretsløp.

Det lange kretsløpet lagrer karbon i bergmasser og sedimenter. Det er karbon som ligger lagret i mange tusen år og som vi henter opp som olje, naturgass og kull.

Det korte og raske kretsløpet lagrer karbon i atmosfæren, hav, planter, dyr og mennesker. Matproduksjon inngår dermed i det korte kretsløpet.

– Det er lite utveksling mellom de to karbonkretsløpene fra naturens side. FNs klimapanel sier at temperaturendringene i all hovedsak skyldes at vi har overført karbon fra det lange kretsløpet inn i det korte, sier Haarsaker.

Må lykkes med kraftig reduksjon i fossile utslipp

For å løse klimautfordringen må vi derfor redusere tilførselen av karbon fra det lange kretsløpet inn i det korte.

– Det betyr at vi må redusere utslippene av fossil CO2 kraftig. Hvert eneste tonn CO2 som slippes ut forblir i atmosfæren i hundrevis av år og bidrar til oppvarming. Samtidig må vi redusere avskogingen og  sikre en god forvaltning av det korte kretsløpet. I Parisavtalen har landene blitt enige om at det i andre halvdel av dette århundret skal være balanse mellom menneskeskapte utslipp og opptak av klimagasser, sier Haarsaker.