Foto: Anne Berntsen/NoFence
Bioøkonomi

Publisert: 24.06.2019

5 grunner til at vi trenger beitedyr også i fremtiden

Publisert: 24.06.2019

Beitedyr vil være viktig i fremtiden for å opprettholde det biologiske artsmangfoldet. Men, det er også mange andre viktige årsaker til å la dyra gå og gresse. Her er 5 grunner til hvorfor vi trenger beitedyra også i fremtiden.

Hvert år slippes rundt 2 millioner sau og geit og 250 000 storfe på utmarksbeite. Tradisjonelt har det å sende drøvtyggerne på beite vært viktig for å sikre nok mat til dyra. Aktivt beitebruk bidra også med langt flere gevinster, for folk, dyr, klima og naturen.

1. Beiting som klimatiltak

Forskningsprosjektet CLIMATE-LAND er blant flere studier som ser på klimaeffekter ved beiting.

Studien viser at optimalt beite kan stimulere karbonlagring i jord i så stor grad at det oppveier for de naturlige utslippene fra beitedyrene. På denne måten kan beiting være et mulig klimatiltak.

2. Økt biomangfold med beitedyr

Uten beitedyrene gror naturlandskapet igjen. Konsekvensen er at mangfoldet av blomster og insekter forsvinner. Dette påvirker det biologiske mangfoldet negativt.

I dag er beitetrykket faktisk for lavt flere steder i landet, noe som har ført til at flere arter er i ferd med å dø ut. Beitedyrene løser gjerne dette problemet om de får lov.

Uten beitedyrene gror naturlandskapet igjen. Konsekvensen er at mangfoldet av blomster og insekter forsvinner. Foto: Kjetil Vistad & Oskar Puschmann

3. Beiting bidrar direkte med å minske temperaturøkningen

Gjengroing av kulturlandskapet har flere konsekvenser enn at artsmangfoldet reduseres. Det bidrar også direkte til økt global oppvarming.

Dette skjer ved at høyere og mørkere vegetasjon tar opp mer varme enn åpent landskap, som igjen gir økte temperaturer. Dette kalles albedo-effekt. Heldigvis reduserer beitedyrene effektivt mengden av gjengroing og dermed også oppvarmingen.

4. Utnyttelse av en fornybar ressurs

Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land. Kun 3 prosent av landarealet vårt er egnet til å produsere mat, mens 45 prosent av landet er dekt av gress som kan benyttes til beite.

Beitedyrene har fire mager. Dette gir de et fantastisk verktøy som kan omdanne gress til mat og energi. Dyr på beite klarer med det å utnytte en ressurs som ellers ikke kan brukes til matproduksjon.

I en framtid hvor matforsyningen er under press er det opplagt at mat produsert på ressurser vi mennesker selv ikke kan spise er en smart løsning.

5. Dyr på beite minsker behov for import av fôr

Tall fra Budsjettnemnda for jordbruk viser at beitedyrene i Norge høster fôrverdier tilsvarende en milliard kroner årlig. Beitedyrene bidrar dermed til å holde både import av forråvarer og dyrkningskostandene nede. Å slippe dyr på beite er dermed både bærekraftig for naturen, og for økonomien.