Bioøkonomi

Oppdatert: 19.06.2019

Publisert: 21.08.2017

Den norske skogen binder 60 prosent av alle klimagassene som slippes ut i Norge

Hele 43 prosent av landet vårt består av skog og annet areal med trevekst og binder 60 % av de norske utslippene. Foto: istock

Oppdatert: 19.06.2019

Publisert: 21.08.2017

Den norske skogen binder omtrent 60 prosent av alle klimagassene som slippes ut i Norge. Hvis vi regner med karbonopptaket fra skog, ender norsk landbruk høyt opp på plussiden i karbonregnskapet!

Hele 43 % av landet vårt består av skog og annet areal med trevekst.

– De fleste av oss har et forhold til skogen, men få av oss er klar over hvilket enormt klimapotensiale som ligger i den, sier administerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

Skogen er som en kjempestor klimaventil

Utslippene fra jordbruket er på 4,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter per år.

Likevel er landbruket med hjelp av skogen den største bidragsyteren i arbeidet med å redusere Norges klimagassutslipp.

– Gjennom fotosyntesen tar skogen opp karbondioksid og lagrer det i sin egen biomasse. Biologisk materiale fra skog og jordbruk bidrar på denne måten til klimaregnskapet ved å fjerne klimagasser fra atmosfæren, forklarer Hedstein.

Hvert år bindes og lagres mer enn 26 millioner tonn CO2 i skog, annen vegetasjon og jordsmonn. Dette tilsvarer 60 % av Norges totale klimagassutslipp.

Aktivt skogbruk gir den største klimagevinsten

Et aktivt og bærekraftig norsk skogbruk er det beste tiltaket for å redusere mengden skadelige klimagasser i atmosfæren.

Det skyldes at trær brukes som fornybart råstoff i drivstoff, bygg, industri og emballasje og som energi.

– Når trær brukes i bygg og andre varige produkter vil karbonet som er bundet i trevirket forbli lagret i lang tid, sier direktøren.

Et bærekraftig skogbruk innebærer at nye trær etablerer som erstatning for de som er hogd. Disse trærne vil binde og lagre CO2 etter hvert som de vokser.

– Dersom vi erstatter produkter som lages av olje med produkter som lages av trevirke, og erstatter energi basert på olje og kull med fornybar energi fra biomasse, har vi gjort svært mye for klimaet og miljøet, forklarer han.

Ved å bytte ut produkter som lages av olje med produkter som lages av trevirke og biomasse vil plastikk i havet snart være historie. Foto: iStock

Fra svarte til grønne karboner

En av årsakene til at skogen er bærekraftig å bruke er at den, i motsetning til fossile karbonkilder, er rask å dyrke opp igjen.

Der olje, gass og kull bidrar til utslipp av karbon som har vært bundet under jorda i millioner av år, bruker trærne mindre enn 100 år på å vokse seg store.

I motsetning til olje og gass bidrar ikke bruk av skog til langvarig tilførsel av karbon til atmosfæren.

Bærekraftig med økt uttak av skog i Norge

FNs klimapanel har konkludert med at bærekraftig skogbruk med sikte på å opprettholde eller øke skogens karbonlager kombinert med årlig produksjon av virke til tømmer, fiber og bioenergi vil gi størst klimaeffekt i det lange løp.

-Potensialet for å øke skogproduksjonen i Norge er stort, mener Hedstein.

– Økning kan oppnås ved å plante på nye arealer, plante tettere på eksisterende områder og ved å produsere trær som vokser raskere.

– Dersom myndighetene legger til rette for en bedre utnyttelse av skogen og etablering av skogindustri, kan landbruket bli en enda større bidragsyter i å redusere klimagassutslippene, avslutter han.