Bioøkonomi

Publisert: 02.11.2017

Hva er egentlig kraftfôr?

Publisert: 02.11.2017

Kraftfôr er et viktig bidrag i norsk matproduksjon. Men hva er det egentlig og kommer alt kraftfôret fra utlandet?

Kraftfôr er mat til husdyr som er spesielt utviklet for å dekke dyrenes næringsbehov og inneholder alle næringsstoffene de trenger: karbohydrat, protein og fett, samt vitaminer og mineraler – altså et fullverdig måltid.

Karbohydratandelen er i hovedsak basert på norsk korn, og utgjør hovedbestanddelen i de fleste kraftfôrtyper.

Proteinet kommer gjerne fra ulike oljeplanter som soya eller raps. All soya og mesteparten av rapsen importeres fordi vi ikke kan dyrke disse plantene i Norge. Fett, mineraler og vitaminer blir også importert.

Les mer: Felleskjøpets Kraftfôrskole

Mest norske råvarer i kraftfôret

Noen ganger får man inntrykk av at alt kraftfôret i Norge er importert, men slik er det ikke. Siden den største andelen av de fleste kraftfôr består av korn, kan veldig mye av fôret bestå av norske råvarer.

Hvor stor den norske andelen av råvarene er, avhenger derfor av hvor mye korn vi produserer selv. Det handler både om hvor stort kornareal som driftes og hvor bra kornhøst vi får. I år med god tilgang på fôrhvete har norskandelen i kraftfôret økt.

Les mer: Slik påvirker fôret klimagassutslippene

Norske dyr spiser 50-85 prosent norsk fôr

I årene 2014 – 2016 har andelen norske råvarer i kraftfôret vært 53%. Mange kraftfôrslag kan ha norsk korn som viktigste råvare. Kraftfôr til svin inneholder for eksempel 75 prosent norske råvarer og kraftfôr til verpehøns ligger rett bak. I år med god tilgang på fôrhvete kan også fôr til slaktekylling i hovedsak være basert på norsk korn.

Melkekuas kraftfôr består av 50 prosent norskprodusert korn, oljevekster, erter og åkerbønner. Likevel spiser den norske kua i gjennomsnitt 85 prosent norsk fôr, siden hun også spiser gress.

Andre storfeproduksjoner, som ammeku på beite, har en enda større gressandel i kosten enn melkekua og har dermed enda større andel norske råvarer i dagsrasjonen sin.

Les mer: Norske bønder lager bærekraftig biff i samvirke

Importert soyaprotein er bærekraftig produsert

Soyaprotein som importeres til Norge og brukes i kraftfôr til norske dyr skal være produsert på en bærekraftig måte.

Samvirket Felleskjøpet Agri har sammen med fôrbransjen i lang tid arbeidet med produsenter og leverandører for å utvikle gode innkjøpsrutiner med krav til sporbarhet, arbeidsforhold og miljø- og klimahensyn.

Les mer: Bærekraftig landbruk: Felleskjøpet viser vei

Nøkkelen ligger i proteinet

Proteinbehovet til dyr er vanskelig å dekke fordi proteinet må inneholde alle de viktige aminosyrene som dyrene trenger.

Per i dag har vi dårlige forutsetninger for å produsere slikt høyverdig protein i Norge, men i framtiden kan kanskje situasjonen se annerledes ut.

Gjennom det store forskningsprosjektet Foods of Norway jobbes det med å lage proteinråvarer til kraftfôr fra norske ressurser. Målet er å bryte ned norsk trevirke, tang og tare ved bruk av enzymteknologi og bruke dette til å utvikle nye fôrprodukter.

Les mer: Foods of Norway skal erstatte soya fra Brasil