Bioøkonomi

Oppdatert: 06.03.2020

Publisert: 11.06.2019

Hvor mye klimagass slipper norsk landbruk egentlig ut?

Oppdatert: 06.03.2020

Publisert: 11.06.2019

Landbruket trekkes ofte frem som en av de største bidragsyterne til klimagassutslipp, men hvor store klimagassutslipp kommer egentlig fra det norske landbruket?

Årlig slipper Norge ut rundt 53 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Olje- og gassutvinning er den største utslippskilden med hele 28 prosent av utslippene. Deretter kommer industri med 23 prosent, veitrafikk og annen transport står for til sammen 30 prosent.

Landbruket er Norges femte største utslippskilde og står for 8,4 prosent av Norges årlige utslipp av klimagasser.

Norges klimagasutslipp

Utslipp til luft (millioner tonn CO2-ekvivalenter)

Hvor kommer utslippene fra?

Landbrukets største utslippskilder er husdyr, gjødsel, jord og energibruk.

Omtrent halvparten av utslippene i jordbrukssektoren kommer fra fordøyelsen til kua, sauen og geita. En annen viktig utslippskilde er lagring og spredning av husdyrgjødsel og kunstgjødsel.

All jord har også et visst utslipp av klimagasser, selv uten bruk av gjødsel. Dyrka myr er også en viktig kilde til utslipp.

I tillegg kommer utslipp av CO2 fra forbrenning av olje til oppvarming og diesel til landbruksmaskinene, men disse utslippene blir plassert i andre sektorer.

I motsetning til andre utslippskilder vil landbruket også binde og lagre CO2. Skog, jordbruksjord og beitemark binder og lagrer karbon i plantemateriale og jordsmonnet.

Utslipp av klimagasser fra jordbruk i 2017

Utslipp til luft (millioner tonn CO2-ekvivalenter)

Landbrukets utslipp er biologiske utslipp

Det er ikke mulig å produsere mat uten klimagassutslipp.

Jordbruk er en fornybar biologisk produksjon og utslippene kan ikke styres på samme måte som utslipp fra fossile kilder. Fossile ressurser kan erstattes med fornybare ressurser ved å bytte ut en forbrenningsmotor med en el-motor.

Den norske skogen binder 60 prosent av de norske utslippene

Den norske skogen er en stor kilde til opptak av karbon. Inkluderer vi karbonopptak fra skog med i klimaregnestykket, ender norsk landbruk opp i pluss.

Karbon utgjør om lag halvparten av tørrvekten i alle våre treslag. Skogen binder alene omtrent 60 prosent av de norske CO2-utslippene.

Et av verdens mest klimavennlige landbruk

Norsk jordbruk er i dag en av verdens mest klimasmarte matproduksjoner. Samtidig som de totale utslippene i Norge har gått opp, har jordbruket hatt 5 prosent reduksjon i klimagassutslipp siden 1990.

Denne reduksjonen skyldes mindre bruk av nitrogenholdig mineralgjødsling, mer bruk av kraftfôr og en mer effektiv melk og kjøttproduksjon. Kuttene er kommet som en bonus fra tiltak som hadde helt andre formål enn klimagassreduksjon.

Mål om kutt i klimagasser

Selv om landbruket kan vise til en nedgang på 5 prosent utslipp i klimagasser siden 1990 har næringa ambisjoner om ytterligere kutt. Landbruksnæringen skal fortsette å forbedre og effektivisere produksjonsmetodene i alle produksjoner, men også ved målretta tiltak for å kunne redusere klimagassutslippene fra de biologiske produksjonene så raskt som mulig.

Landbrukssamvirkene har nå satt i gang flere store forskningsprosjekter for å se hvilke tiltak som er mest effektive for klimakutt. Mulighetene i biologien er mange. Forskning og kunnskapsutvikling er et av landbrukets viktige verktøy for å utvikle en bærekraftig matproduksjon med så lave klimagassutslipp som mulig.