Bioøkonomi

Oppdatert: 15.10.2018

Publisert: 12.10.2018

Norsk ull blir enda bedre

Foto: iStock

Ullkvalitet og ullmengde er en del av avlsmålet på sau i Norge.

Oppdatert: 15.10.2018

Publisert: 12.10.2018

- Det jobbes kontinuerlig for å sikre god ullkvalitet gjennom avl, sier Inger Anne Boman i Norsk Sau og Geit.

Norsk Sau og Geit er medlemsorganisasjonen for småfeholderne i Norge. Organisasjonen har som oppgave å styrke verdiskapningen i norsk sauehold.

-En av våre viktigste oppgaver er avlsarbeid på sau. Ullkvalitet og ullmengde er en del av avlsmålet, selv om ulla ikke vektlegges like mye som for eksempel god tilvekst hos lam og mjølkeproduksjon hos søyer, sier avlsforsker i NSG, Inger Anne Boman.

Små justeringer kan gi bedre ulloppgjør for bonden

Bedre verktøy, informasjon og opplæring til bonden skal på sikt gi enda bedre norsk ull.

NSG har derfor de senere årene hatt et nært og godt samarbeid med Fagtjenesten for ull hos Animalia og Ullavdelingen hos Norilia.

– Vi tilrettelegger for at bonden kan levere ull av god kvalitet. Det er best pris på ull av god kvalitet, men du får betalt for alt og det er lokale stasjoner for levering av ull over hele Norge. Flere bønder kunne bedret ulloppgjøret sitt ved enkle justeringer, sier Boman.

Bonden kan bedømme ullkvalitet på egne dyr

Nylig har man fått nytt utstyr for bedømming av ullkvalitet hos livdyr.

– Dette ulldømmingssettet skal benyttes ved kåring av værlam og saueholdere kan også kjøpe ulldømmingssettet. Slik at de kan bedømme ullkvalitet på sine egne livdyr på egen gård, forklarer Boman.

Det er også utviklet opplæringsmateriell til bøndene

– Ja, plansjesamlinger om bedømming av ullkvalitet. Der får bøndene blant annet innføring i hvordan de skal bruke den nye lupa og underlagsplata. Det er én versjon for saueholdere med crossbredraser som Norsk Kvit Sau og sjeviot og én versjon for de som har spælsau som har todelt fell (bunnull og dekkull).

Dessuten har Animalia laget en opplæringsfilm om vurdering av kvalitet på spælull, sier Boman.

Se Animalias film om vurdering av kvalitet på spælull:

De gode genene spres fra væreringene

Medlemmene i væreringene legger ned mye arbeid i å få fram gode avlsdyr. Avlsfremgangen spres til resten av næringa når bønder kjøper værer fra væreringene eller bruker semin. Avlsmålet er at høstull fra lam skal gå i den beste klassen etter Norsk Ullstandard.

– Nesten all crossbredull fra lammene i væreringene går i dag i beste klasse. For spæl er andelen ull i beste klasse lavere. Avlsrådet for sau legger opp til en forsiktig og langsiktig forbedring av spælullkvaliteten, sier Boman.

Klippeteknikk og ullhåndtering

For å ta vare på ullkvaliteten er det også viktig med god klippeteknikk og ullhåndtering.

– Det blir årlig arrangert klippekurs rundt om i landet i regi av lokallag eller fylkeslag i NSG, sier Boman.