Bioøkonomi

Oppdatert: 15.09.2016

Publisert: 26.01.2015

Skog22 – en oppskrift for nye arbeidsplasser og reduserte klimagassutslipp?

Tømmer

Skognæringen har store muligheter i fremtiden og kan bli en sentral næring inn i det grønne skiftet.

Oppdatert: 15.09.2016

Publisert: 26.01.2015

I dag ble rapporten Skog22 lagt frem, en strategisk plan for skognæringen. Den viser at skognæringen har store muligheter i fremtiden. - Dersom politikerne følger opp med konkret og aktiv næringspolitikk, kan dette bli et grønt skifte i praksis, sier Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke.

Skog22-prosessen ble initiert av regjeringen Stoltenberg og igangsatt av regjeringen Solberg. I dag fikk Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug rapporten, som viser at skognæringen er en næring med store muligheter og utfordringer som kan løses.

Skog22gruppen skal utarbeide en bred og samlende strategi for forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling innen de skogbaserte verdikjedene. En målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal FoU- innsats skal bidra til økt konkurranseevne i de skogsbaserte verdikjedene. Strategien skal også omfatte andre viktige tiltak og virkemidler av betydning for næringens konkurranseevne.

– Ambisjonene i Skog22 er framsnakking i praksis. Det er bra at Skog22gruppen har sett potensialet og satt konkret tall på muligheten, sier Hedstein.

Les SKOG22 rapporten

Forutsetter store investeringer og tilgang på risikokapital

– Satsing på bioøkonomi forutsetter store investeringer og god tilgang på risikokapital. Det er behov for langsiktig, norsk eierskap. Samvirke innebærer et slikt eierskap. Skogeiere og bønder er dedikerte eiere av naturressurser som arbeider med å skape ny industri og nye produkter. Myndighetene må legge rammebetingelser og sørge for en politikk tilrettelegger for risikokapital som igjen gir grunnlag for at norske investorer skal satse sin kapital på ny industri, sier Hedstein.

Skog22-rapporten slår fast at skog- og trenæringen har stort potensial for vekst. Omsetningen i næringen kan mer enn firedobles. Omsetningspotensialet er beregnet til å være minst 180 milliarder kroner. Skognæringen representerer med dette en vesentlig mulighet for verdiskaping og sysselsetting for et Norge som må fornye sin industri basert på fornybare og bærekraftige løsninger, skriver Skogeierforbundet i rapporten.

– Ambisjonen om en vesentlig vekst i avvirkning og skogproduksjon, og å øke omsetningen fra sektoren til 180 mrd. er ambisiøs. Skognæringen representerer en vesentlig mulighet for sysselsetting og verdiskaping for et Norge som må fornye sin industri basert på fornybare og bærekraftige løsninger, sier Hedstein.

Norges Skogeierforbund er godt fornøyd med den sterke vektleggingen av forskning og utvikling.

– Den innovative evnen både i skog- og trenæringens virksomheter og i FOU-miljøene, vil være helt avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle skogsektoren som en viktig fremtidsnæring i Norge. Det er samtidig viktig at vi har like konkurransevilkår som våre naboland, sier Skogeierforbundets styreleder, Olav Veum, som har vært medlem i strategigruppen for Skog22.

Rapporten er utviklet gjennom et bredt samarbeid mellom aktører fra skog- og trenæringen og sentrale forsknings- og kompetansemiljøer. Innovasjon Norge og Norges forskningsråd har vært sekretariat for arbeidet.

Foods of Norway

– Skog22 handler om strategier som stimulerer bruk av våre fornybare råstoffer til framtidig industrisatsing i Norge. Skogens råstoff kan brukes til alt, sier Hedstein i Landbrukssamvirke.

Trevirke kan blant annet brukes til å produsere fôr til kyr, griser og fisk.

– Innovasjonssatsingen Foods of Norway skal bidra til å gjøre dette til god butikk i framtiden. Dette er innovasjon som kan være med på å løfte våre primærnæringer inn i en framtidsrettet bioøkonomi. Landbrukssamvirkene, inkludert skogsamvirkene, matindustrien og husdyravlsbedriftene er vesentlige bidragsytere i denne satsingen, avslutter Hedstein.

Les mer: Foods of Norway kan erstatte soya fra Brasil