Bioøkonomi

Oppdatert: 25.11.2021

Publisert: 16.11.2021

Strategi Norsk Landbrukssamvirke

Oppdatert: 25.11.2021

Publisert: 16.11.2021

Norsk Landbrukssamvirke jobber ut fra en tydelig og kortfattet strategi med klare mål for sine leveranser.

Visjon

Landbrukssamvirkene har en sterk stilling i samfunn og marked.

Misjon

Være en arena for strategiske drøftinger og koordinering mellom landbrukets organisasjoner, og en felles interesseorganisasjon for landbrukssamvirkene.

Prioriterte områder

  • Samvirke som foretaksform
  • Landbruk Arena
  • Prioriterte prosjekter for å fremme konkurransekraft

 

Verktøy

Norsk Landbrukssamvirke har tre hovedverktøy i sitt arbeid:

Spisskompetanse på samvirke som foretaksform er et hovedansvar som gir NL en unik kompetanseoppgave. Medlemmer og tillitsvalgte skal kunne trekke veksler på NLs kompetanse. Samvirkekompetansen skal utvikles og styrkes, og dekke lovgrunnlaget i samvirkelov, omsetningslov, konkurranselov og øvrig regelverk som definerer grunnleggende rammebetingelsene for landbrukssamvirkenes eksistens og virksomhet.

Landbrukssamvirkene og samarbeidsorganisasjonene har flere koordineringsarenaer. For å styrke grunnlaget for en effektiv koordinering må koordineringsarenaer og koordineringsprosesser videreutvikles.

Norsk Landbrukssamvirkes evne til å formidle kunnskap og felles kjernebudskap er avgjørende for å realisere visjon og strategiske mål. Kjernebudskap skal forankres godt blant medlemsorganisasjonene.

Målrettet og effektfull kommunikasjon er en forutsetning for å sikre intern forankring, kunnskapsbygging og samordning, og for å påvirke samfunnsaktører som innvirker på landbrukssamvirkenes rammebetingelser og anseelse.

Norsk Landbrukssamvirke skal inneha og utvikle kompetanse for å lede og fasilitere felles prosjekter og prosesser på vegne av medlemsbedriftene.

 

Kontakt administrasjonen dersom du ønsker å se fullstendig strategi