Internasjonalt

Oppdatert: 01.10.2018

Publisert: 28.09.2018

Et fåtall land produserer mat til store deler av verdens befolkning

Foto: iStock

Matsystemet er i økende grad avhengig av handel og transport. Få land brødfør nå store deler av verden. Foto: iStock

Oppdatert: 01.10.2018

Publisert: 28.09.2018

Det globale matsystemet baserer seg i økende grad på handel. En ny rapport fra Chatham House viser hvordan store deler av verdens befolkning er avhengig av kun et fåtall lands produksjon og transport av mat.

En ny rapport fra det Britiske forskningsinstituttet Chatham House har kartlagt verdens handel med mat.

I august besøkte rapportforfatteren, Rob Bailey, Norge for å delta på en workshop om klimaendringer og matproduksjon.

– Matsystemene er i økende grad avhengig av handel og transport. Et lite antall kornkammer brødfør nå store deler av verden, sa Bailey.

Geografisk konsentrasjon av matproduksjonen

Matproduksjonen i verden blir stadig mer spesialisert.

– Produksjonsutviklingen knyttet til de kornsortene som utgjør den største delen av verdenshandelen, har ført til en geografisk konsentrasjon av kaloriproduksjonen til Midtvesten i USA, Brasil, Europa inkludert Svartehavsområdet og India, forklarte Bailey.

Store deler av handelen går gjennom et lite antall knutepunkter

Ifølge rapporten går store deler av den internasjonale handelen med landbruksvarer gjennom et lite antall knutepunkter av viktig infrastruktur.

– Enkelte veier, havner og jernbanelinjer er særlig viktige for eksport av store volumer fra USA, Brasil og landene rundt Svartehavet, sa Bailey på workshopen.

Foto: iStock

Et fåtall transportknutepunkter har avgjørende betydning for den internasjonale handelen med mat. Foto: iStock

Transportknutepunkter med økende strategisk betydning

45 prosent av all handel med hvete går gjennom tre strategisk viktige knutepunkter: Bosporus, Suezkanalen og Malakkastredet.

– Den strategiske betydningen av disse punktene i transportsystemet er økende. I tillegg til mat, går også en stor del av gjødsel og andre innsatsfaktorer gjennom disse knutepunktene, sa han.

Klimaendringer utfordrer matsikkerheten

Fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Åge Klepp, mener rapporten viser hvor sårbare vi er om noe skulle skje med de landene som produserer og transporterer mat.

– I en tett sammenvevd verden som i større grad blir preget av klimaendringer, kan også rike industriland oppleve problem knyttet til matsikkerhet, sier han.