Internasjonalt

Oppdatert: 08.02.2018

Publisert: 30.11.2017

Nye takter i EUs handelspolitikk

EU vil ha handelsavtaler som gir bærekraftig utvikling

Oppdatert: 08.02.2018

Publisert: 30.11.2017

Politikere i EU har stort sett ment at handelsavtaler har kun ett formål, nemlig å liberalisere handelen. Men nå er det nye takter i flere av landene. Det kan være godt nytt for norsk landbruk.

– EU har begynt å erkjenne de store samfunnsutfordringene. Og dette, i tillegg til press fra det sivile samfunnet, har tvunget byråkrater og politikere til å tenke nytt om unionens politikk, sier fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

EU har bestemt er at FNs bærekraftmål skal legges til grunn for politiske veivalg innenfor alle samfunnsområder. Og handelspolitikken er intet unntak.

– Fordi handelspolitikken regulerer hvilke varer som forflytter seg på tvers av landegrenser, bestemmer det også hvilken type produksjon som er lønnsom, og det er her bærekraft-aspektet kommer inn. Ved å legge bærekraft til grunn i handelspolitikken kan det også føre til bedre produksjonsforhold verden over, sier Sletnes.

Handel for en bedre verden

Bærekraftig handel er i ferd med å bli trendy. Politikerne både sentralt i EU-systemet og i de enkelte medlemslandene blir stadig tydeligere på at handelspolitikk skal være et virkemiddel som bidrar til å nå viktige miljømål, og løse sosiale utfordringer.

– Handelsavtalene skal rett og slett bidra i kampen mot klimaforandringene og de skal brukes til å nå bærekraftmålene verden har blitt enige om, sier Sletnes.

Arbeidet med å skape konkrete tiltak er satt i gang i EU. For landbruket sin del vil denne utviklingen få store konsekvenser.

– For oss i landbruket vil dette kunne bety at handelsregler blir et virkemiddel til å gjøre verdens matproduksjon mer bærekraftig, sier Sletnes.

Norge har konkurransefortrinn innen bærekraft

Utviklingen kan være godt nytt for det norske landbruket, mener fagsjefen. Norsk matnæring er dokumentert klimavennlig, trygg, og underlagt bærekraftige produksjonsmetoder.

– Vi har opparbeidet oss noen fortrinn innen bærekraftig matproduksjon. Norsk jordbruk og matindustri ville trolig stille sterkere i forhold til mange utenlandske konkurrenter dersom handelsavtalene inneholdt strengere regler for bærekraft, sier Sletnes.

Fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes, påpeker at nå er det nye takter i EUs handelspolitikk.

Kan sikre mer klima- og miljøvennlig produksjon

Sentralt i EU-debatten står aspekter som klima og miljø, arbeidslivsrettigheter og andre sosiale aspekter.

Tema som mattrygghet, dyrevelferd, dyrehelse og miljøkrav i jordbruksproduksjonen inngår også i diskusjonene.

– Europakommisjonen har blant annet spurt om det er behov for å styrke kravene og forpliktelsene på disse områdene i framtidige handelsavtaler, og om det skal legges opp til å straffe handelspartnere som bryter forpliktelsene, forteller Sletnes.

Straff kan omfatte bøter og avgifter (straffetoll) på importerte varer.

– Det kan også innebære å trekke tilbake innrømmelser, for eksempel å stoppe innførsel av produkter og tjenester, dersom miljømessige eller sosiale forpliktelser brytes, sier Sletnes.

Les mer: Handelsavtaler kan hindre import av uetisk mat

Vil gjøre det ulønnsomt å forurense

Et tiltak som er under vurdering er å innføre et klima- og miljøavgift på importerte varer og tjenester som er produsert med for klimautslipp eller medført andre miljøproblemer, slik som forurensing. Det vil i praksis gjøre det mindre lønnsomt å forurense.

Ønsker om at dette skal inn i fremtidige handelsavtaler er fremmet av de folkevalgte i Europaparlamentets handelskomité.

– Dette skal bidra til bærekraftig utvikling globalt. I tillegg ser EU-politikerne at slike tiltak kan føre til mer rettferdige konkurransevilkår for europeisk næringsliv sammenlignet med aktører fra andre land. Regler og standarder for å ivareta miljø og sosiale forhold er gjennomgående strengere i Europa enn i andre deler av verden, sier Sletnes.

Medlemmer i Europaparlamentet har uttalt at de vil delta aktivt i å utvikle metoder som straffer handelspartnere som bryter med bestemmelser og standarder knyttet til miljø og arbeidsforhold.

 

Hvis noen politikere i EU får det som de vil så skal det bli ulønnsomt å forurense. Foto: iStock.

 

Når vil vi se resultatene?

Det er usikkert hvor raskt vi vil se konkrete resultater, men endringer kan allerede være på gang, mener Sletnes.

– I de pågående forhandlingene med Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay) og med Mexico, har EU foreslått nye og strengere bestemmelser knyttet til arbeidsrettigheter og miljø, og muligheter for å gjennomføre straffetiltak hvis handelspartnerne bryter disse bestemmelsene.

Norge forhandler for tiden med de samme landene om frihandelsavtaler.

Les mer: Handelsavtaler som kan få konsekvenser for norsk landbruk

Vil bærekraft bli viktig utenfor Europa?

Det er ikke bare i EU det må legges inn en innsats på dette området, mener Europaparlamentet. En resolusjon som nylig er blitt vedtatt oppfordrer Verdens handelsorganisasjon (WTO) til å legge større vekt på sosiale og miljømessige aspekter i framtidige handelsavtaler.

-Noe er også i ferd med å skje i WTO. Det foreligger for eksempel et forslag om å forhandle fram en global handelsavtale knyttet til fiskeriforvaltning med sikte på å nå FNs bærekraftmål nummer 14 som handler om å bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling, sier Sletnes.

På fiskerisiden er det spesielt subsidier som trekkes fram som et problem.

– Flere steder ser vi at subsidier fører til overfiske av sårbare fiskestammer. Hvis handelsavtaler legger bærekraft som forutsetning for handel av fiskeriprodukter, vil ikke denne typen subsidiering bli lønnsomt, sier Sletnes.

Norske politikere bør bytte ut gammeldags tankegods

Sletnes mener det blir spennende å følge med på denne utviklingen i vårt eget nærområde.

-Det blir også interessant å se om vi får en tilsvarende handelspolitisk debatt her i Norge. Norge legger betydelig vekt på bærekraft både internasjonalt og nasjonalt, sier han.

I lys av utviklingen i EU anbefaler fagsjefen nå norske politikere til å tenke nytt om handelspolitikken.

– Det er derfor gode grunner til at norske politikere bør legge om kursen i handelspolitikken. Så langt har imidlertid den handelspolitiske debatten i Norge vært preget av ideen om at handelsavtaler skal liberalisere handelen for enhver pris. Dette er gammelt og utdatert tankegods.

 

Hold deg oppdatert på internasjonal handelspolitikk

Meld deg på Arne Ivars handelspolitiske nyhetsbrev!