Utgave 48

Dyr og areal i produksjon i 2019

Foto: iStock

Oppdatert: 09.12.2019

Publisert: 22.11.2019

Landbruksdirektoratets statistikk for 2019 er klar. Det er reduksjon i de fleste produksjoner i jordbruket dette året.

Det var 39 185 foretak som søkte om produksjonstilskudd i 2019. Det var en reduksjon på 467 foretak fra 2018, noe som tilsvarer en nedgang på 2 prosent.

Liten nedgang i areal

I 2019 var det snaut 9,8 millioner dekar i drift. Til sammenligning er Norges totale overflateareal 385 millioner dekar. Jordbruksarealet har gått ned omtrent 40 000 dekar fra 2018. De to foregående årene har jordbruksarealet gått noe opp, men er nå lavere enn det var for tre år siden.

Av arealet som er i drift er omtrent 1,6 millioner dekar brukt til innmarksbeite, mens 8,2 millioner dekar er dyrket mark. 382 000 dekar drives økologisk.

Mindre korn og mer grovfôr

De dyrkede arealene har samlet sett gått ned med 36 500 dekar. Likevel har mer av de dyrkede arealene blitt brukt til grovfôr. Det var søkt om tilskudd til grovfôrproduksjon for 16 000 dekar mer i 2019 enn i 2018.

Grovfôrproduksjonen øker mest i Østfold, Akershus og Trøndelag. Nedgangen i kornproduksjon er størst i Østfold, Akershus og Hedmark.

Det er lov å spørre:
Grovfôr = gress 🌱 

Arealene brukt til potet og frukt har økt, mens grønnsaks- og bærarealene går ned. Det er hovedsakelig i Oppland og Hedmark det har blitt større potetproduksjon, mens fruktproduksjonen har økt mest i Rogaland og Sogn og Fjordane.

Mindre melk og mer kjøtt

Det blir færre melkekyr i landet. Totalt er det søkt tilskudd for 9 000 færre melkekyr i 2019 enn i 2018. Det var også søkt tilskudd for 1 600 flere ammekyr i 2019 enn i 2018. Andre varianter av storfe går også ned med 10 600.

Det er lov å spørre:
Ammeku er merkelig nok ikke melkeku. Ammeku brukes til kjøttproduksjon 🐮 

Det er nedgang på 5 000 purker og det er 270 færre melkegeiter.

Færre dyr på beite

Foreløpige tall viser at 49 000 færre sauer og 46 000 færre lam har vært på utmarksbeite i 2019 enn i 2018. Totalt er det nesten 2 millioner sau og lam på utmarksbeite her til lands.

De aller fleste sauer som beiter, går på utmarksbeite. Antall sau og lam som har gått på beite har totalt gått ned med 133 000.

Det har vært 3 100 færre kyr på beite, men av de dyrene som har vært på beite, har 2 200 flere kyr vært på utmarksbeite.

Vil du lese mer statistikk, kan du gjøre det på Landbruksdirektoratets sider.

Hilsen Helene

Tidligere utgaver