Utgave 54

Koronatider i grensehandelen

To barn henter melk i butikk

Foto: Bo Mathisen/TINE

Publisert: 27.11.2020

Koronapandemien er et sjokk av den typen forskere liker veldig godt. De kaller det gjerne et «naturlig eksperiment» og når pandemien en gang er over og all tidseriedata er oppdatert, kommer det til å florere av forskning som ser på før, under og etter.

Vi har allerede lært litt om hva som skjer med nordmenn når grensene stenges og vi blir oppfordret til å holde oss mest mulig hjemme. For eksempel at netthandel av mat og køen på Vinmonopolet øker. Hvor mye og hvorfor, vil ettertiden vise, men i sommer kom det en rapport fra Menon som så nærmere på grensehandelen.

Rapporten tar for seg effektene av stansen i grensehandel av dagligvarer i den første delen av koronaperioden.

Økt omsetning i dagligvarebutikkene

Nasjonalt økte omsetningen i dagligvarebutikker med bredt utvalg med 12 prosent i mars i år, sammenlignet med året før. I april var økingen på 16 prosent.

Det var store regionale forskjeller, og områdene øst for Oslo hadde en vekst på mer enn 20 prosent. Halden hadde en økning på 27 prosent.

Noe av økningen i sentrale områder skyldtes nok også at det ikke var lov til å dra på hytta. Hyttekommunene opplevde stor nedgang i omsetningen. Hallingdal dras frem som et eksempel. Der sank omsetningen med 24 prosent.

Polet hadde en omsetningsøkning på 32 prosent i første kvartal, 49 prosent i Viken.

12 milliarder rett ut

Menon tar utgangspunkt i omsetningsøkningen som skjedde i grensehandelsområdene og korrigerer den for andre effekter, f. eks. hamstring og stengte restauranter. De kommer frem til at et varig bortfall av grensehandelen ville økt omsetningen med minst 10 milliarder kroner i norske dagligvarebutikker årlig.

I tillegg ville omsetningen til Vinmonopolet økt med 2 milliarder kroner.

Konsekvenser for sysselsetting

Menon har også sett på hvilke ringvirkninger denne grensehandelen skaper, ved å beregne hvor stor verdiskaping, sysselsetting og skatteinntekter en tilsvarende økning i omsetning ville ført til.

Det anslås at et økt forbruk i denne størrelsesordenen ville økt verdiskapingen i Norge med 6,6 milliarder kroner årlig. Det ville også dannet grunnlag for 8 200 nye arbeidsplasser. Til sammenligning er det 6 000 ansatte i hele Reitangruppen i dag. Ringvirkninger andre steder enn i dagligvarebutikker og Vinmonopolet kommer i tillegg.

Skatteinntektene er beregnet til å øke med 3,7 milliarder kroner, uten at særavgifter som alkoholavgift eller tobakksavgift er inkludert. Disse avgiftene er en av hovedgrunnene til prisforskjellene mellom Sverige og Norge.

Så med godis fra butikken og Polet klokker jeg ut for helga med god samvittighet.

Hilsen Helene

Extra for nerds:
Effektene av stans i grensehandelen med dagligvarer under koronakrisen
(Menon-publikasjon nr 89/2020)
Erland Skogli, Ole Magnus Stokke, Erika Karttinen, Live Nerdrum, Siri Vikøren

Tidligere utgaver