Utgave 55

Mer ku og korn i 2020

Foto: Helene Lillekvelland

Publisert: 04.12.2020

I 2020 er det 257 færre foretak som har søkt om produksjonstilskudd enn i 2019. Det er også 328 færre foretak blant de som har søkt som har areal i drift. Likevel er det mer areal i drift i 2020 enn i 2019, viser foreløpige tall fra Landbruksdirektoratet.

Landbruksdirektoratet har publisert statistikk over hva det har blitt søkt produksjonstilskudd for i 2020. Denne statistikken kan fortelle noe om utviklingen i jordbruket.

Areal i drift har økt

Det totale jordbruksarealet i drift har økt med 25 660 dekar. Endringen i areal i drift har svingt litt opp og ned de siste årene. I 2019 gikk arealet ned med 22 900 dekar etter å ha økt noe i tørkeåret 2018. Det vil si at selv etter økningen i 2020 er arealet omtrent på samme nivå som i 2018.

Totalt jordbruksareal i drift i Norge er 9 839 081 dekar. Av dette er 1 600 000 dekar innmarksbeite, resten er dyrka mark.

Ekstra for ikke-nerds:
Et dekar er det samme som et mål. Det vil si 1000 kvadratmeter, eller en flate som er drøyt 30 meter både i bredden og i lengden.

25 000 dekar tilsvarer en flate som er 5 kilometer lang og 5 kilometer bred. I Oslomålestokk er det omtrent det samme som området innenfor firkanten mellom Skøyen – Grønland – Årvoll – Sognsvann.

Mindre gress (gras – grovfôr – gress)

Mer av det dyrka arealet blir brukt til kornproduksjon. Kornarealet har gått opp med 66 000 dekar på landsbasis. Økningen skjer i hele landet (bortsett fra Vestland), men hovedsakelig i Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.

Samtidig blir mindre av arealet brukt til grovfôr og innmarksbeite. Nedgangen ser vi mest i de samme områdene hvor kornarealene har økt. Totalt er nedgangen på 38 000 dekar.

Samtidig blir det brukt mindre areal på potet, grønnsaker og bær, mens frukt øker noe.

Mer ku – mindre av det meste annet

Det var nesten 3 100 flere melkekyr i 2020 enn i 2019. I tillegg var det 6 500 flere ammekyr (storfe som kun brukes til kjøtt).

Det var 1 700 færre avlspurker, 2 300 færre ungpurker og 440 færre melkegeiter. Det ble sluppet 1 200 færre sauer og 14 000 færre lam på utmarksbeite i år enn i fjor.

Flere av kyrne har gått på beite i år enn i fjor, så det passer veldig fint med bildet på melkesjokoladen. Den blir for øvrig billigere neste år, så det er vel spikeren i kista for sommerkroppen 2021.

Hilsen Helene

Extra for nerds:
Mer korn og flere kyr – Landbruksdirektoratet

Tidligere utgaver