Grønt skifte i europeisk handelspolitikk

Oppdatert: 08.10.2019

Publisert: 09.09.2019

EU har de siste par årene lagt økende vekt på handelspolitikkens rolle i å nå FNs bærekraftmål. Norske politikere trekker forsiktig i samme retning. Mye tyder på et mer markant skifte mot en grønn handelspolitikk i EU de neste fem årene. Dette skyldes ikke bare brannene i Amazonas.

Bastante krav fra Europaparlamentet

Valget til nytt Europaparlament før sommeren resulterte i stor framgang for de grønne og for partiene som nå har samlet seg under betegnelsen «Renew Europe». Disse to partigruppene vil få betydelig innflytelse i parlamentet. De grønne krever en handelspolitikk som skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser, styrke miljøverdiene, ivareta arbeidstakeres rettigheter og gjøre det mulig å nå de 17 globale bærekraftmålene. Renew Europe deler i stor grad de grønnes ambisjon om en handelspolitikk for bærekraftig utvikling.

Den kommende kommisjonspresidenten responderer

Den nyutnevnte presidenten i Europakommisjonen, tyske Ursula von der Leyen, har respondert på kravene fra parlamentet. I sine visjoner og prioriteringer for perioden 2019-2224, og i åpningstalen til Europaparlamentet i juli trakk hun fram klima, bærekraft og rettferdig fordeling som hovedoppgaver i EU-politikken.

Blant konkrete tiltak innen internasjonal handel foreslår hun å innføre en karbon-avgift ved EUs yttergrense. Denne skal hindre karbonlekkasje, gjøre importerte varer med høyere utslipp av klimagasser dyrere og bidra til å redusere global oppvarming.

Handelskomiteen stiller krav til den nye kommisjonen

Arbeidet med å sette sammen den nye Europakommisjonen pågår for fullt. Trolig vil Ursula von der Leyen legge fram sitt forslag til kandidater tirsdag neste uke. Kommisjonsmedlemmene må godkjennes av Europaparlamentet. Handelskomiteen i parlamentet har allerede laget et utkast til fem spørsmål til den som blir foreslått som ny handelskommisær.

Samspillet mellom handelspolitikken og bærekraftig utvikling er det mest sentrale elementet i spørsmålene. Parlamentarikerne vil vite hvilke konkrete handelspolitiske tiltak som kommisjonen vil iverksette for å fremme europeiske standarder og verdier, og for å nå de globale bærekraft- og klimamålene.

Komiteen vil også vite hva kommisjonen vil gjøre for å sikre at handelsavtalene håndheves, og hvordan EU vil reagere hvis handelspartnere bryter forpliktelser knyttet til bærekraft og klima.

Finlands lederskap følger opp

Finland, som har lederskapet i EU denne høsten, presenterte tirsdag sine handelspolitiske prioriteringer for handelskomiteen i Europaparlamentet. Finlands handelsminister Ville Skinnari uttalte at handelspolitikken må sikre Europas høye miljøstandarder og verne om forbrukerne. Han fortalte at klima er et prioritert område og at Finland vil utrede muligheter for å etablere en ordning med klimaavgift på varer som importeres til EU.

Norsk Landbrukssamvirke mener norsk handelspolitikk må bidra til bærekraftig utvikling, inkludert bærekraftig matproduksjon. Da må vi stille samme bærekraft-krav til importerte matvarer som det vi stiller til maten som produseres i Norge. Vi er spent på om EU, med et grønt skifte i sin handelspolitikk, kan vise vei i en slik retning.

Tidligere utgaver