Hvordan skal landbruket komme i mål med klimaavtalen med staten? med Ola Hedstein, administrerende direktør hos Norsk Landbrukssamvirke, og Sigrid Hjørnegård fra Norges Bondelag.

Som eneste næring har landbruket inngått en frivillig klimaavtale med regjeringen om å kutte eller binde 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i løpet av de neste 10 årene. Dette er er mer enn utslippene som bokføres på jordbrukssektoren i løpet av et helt år. Men, hvordan skal vi greie det sånn helt konkret?

Ifølge planen er det åtte satsingsområder som skal gjennomføres for at landbruket når sine klimamål.

Tiltakene varerier fra grep for å redusere bruken av fossile energikilder til transport og oppvarming, til løsninger som reduserer biologiske utslipp fra drøvtyggerne våre, men også tiltak som skal øke karbonbindingen som for eksempel fangvekster.

En viktig del av avtalen er at utslippsmålene skal nås uten å redusere matproduksjonen. Både FNs klimapanel og Parisavtalen er tydelig på at ingen klimatiltak må gå på bekostning av den nasjonale matproduksjonen.