Samvirke

Oppdatert: 25.08.2020

Publisert: 24.08.2020

Fem anbefalinger fra unge bønder om fremtidens samvirke

Unge samvirkebønder mener samvirke er viktig! Foto: Foto: Lars Morten Rosmo

Oppdatert: 25.08.2020

Publisert: 24.08.2020

I vår ble et utvalgt unge samvirkebønder invitert for å gi sine innspill til hvordan landbrukssamvirkene kan forbli sterke i fremtiden. Resultatet ble disse fem anbefalingene.

Hvordan kan landbrukssamvirkene forbli sterke i fremtiden? Det var spørsmålet 15 unge bønder på invitasjon fra Norsk Landbrukssamvirke skulle svare på under et innspillsmøte i vår.

– Vi har samlet oss om fem anbefalinger som vi mener må oppfylles for at landbrukssamvirkene skal fortsette å spille en viktig rolle for både bønder og storsamfunnet – også i fremtiden, sier melkeprodusent og en av de unge bøndene bak anbefalingene, Øistein Aasen.

Se landbruk.no på taket der Årets Unge Bonde Øistein Aasen diskuterer de 5 anbefalingene med SP-politiker Geir Pollestad

1. Fortell hele historien! Bønder bidrar med mer enn å produsere mat.

Vi er stolte av den maten vi produserer. Samtidig er vi skuffet over at alt det andre vi bidrar med ikke får samme oppmerksomhet.

Sentrale beslutningstakere og landbrukspolitikken må bli tydeligere på å løfte fram norske bønder sin rolle som naturforvaltere og hvordan vi tar vare på dyr og gårdseiendommer, tradisjoner og lokal kunnskap.

2. Bygge opp under samvirkenes rolle i å fremme bærekraftig norsk matproduksjon

Sterke samvirker har vært avgjørende for at vi har det landbruket vi har i dag. Samvirkebøndene representerer mangfoldet i landbruket, og det er et unikt utgangspunkt for å utvikle kunnskap om et bærekraftig landbruk basert på norske naturressurser.

Politikken må i større grad enn i dag styrke forutsetningen for produksjon i ulike geografiske områder, uavhengig av alder, driftsform, produksjon og størrelse.

3. Utvikle digitale løsninger og grønn teknologi

Ministeren bør utnytte den kompetansen som ligger hos landbrukssamvirkene til å støtte opp om utvikling av grønn teknologi og digitale løsninger. Det vil bidra til å frigjøre tid for bonden og ta landbruket inn i framtida. Samvirkene har lang tradisjon for samarbeide seg imellom, og ny teknologi gir unike muligheter framover.

Dagens unge bønder er endringsvillige. Vi ønsker å bidra til at samvirkene blir ambisiøse aktører i det grønne skiftet. Med forbedret Kvalitetssystem i Landbruket (KLS) og mer og enda bedre rådgivningstjenester for bøndene, er det rom for å stille enda høyere forventninger til bærekraft i landbruket.

4. Sterke landbrukssamvirker i verdikjeden for mat

Samvirkene ble i sin tid opprettet for at bønder skulle ha større innflytelse på sin egen inntekt og markedsmuligheter. Dette er fortsatt viktig i dag. I møte med hard internasjonal konkurranse, er det en styrke for norsk matproduksjon og norske bønder at de eier industrileddet.

Vi trenger politiske virkemidler som bygger opp under dette! En viktig forutsetning er å unngå dobbel mottaksplikt.

5. Gode velferdsordninger som gjør at unge bønder kan satse

Gårdsoverdragelse, familieforøkelse og planlegging av framtiden på gården skjer ofte samtidig. Da er det viktig å sikre at ikke framtidige planer blir lagt i grus på grunnlag av dårlig økonomi i etableringsfasen.

Dagens velferdsordninger, spesielt knyttet til fødsels- og foreldrepermisjon må bli bedre. Dette gjelder også i tilfelle sykdom.

Les mer: Unge bønder mener landbrukssamvirkene blir enda viktigere i fremtiden

Se hele sendingen av landbruk.no på taket om fremtidens samvirke

De unge bøndene bak anbefalingene er:

Sunniva Berglund Skogan, Gry-Heidi Ruud Wethal, Oddbjørn Øverland, Marthe Bogstad, Iver Fossum, Øistein Aasen, Solveig Kvam, Erik Kvam, Kenneth Bjerkreim, Lill Bredvold, Knut Bårnes, Sindre Bøhnsdalen, Gulbrand Romsaas, Øyvind Tofteberg, Gjermund Ruud Skjeseth.

Bakgrunn for anbefalingene: 

Anbefalingene er laget som en del av EU Horizon2020-prosjektet BOND (Bringing Organisations and Network Development to higher levels in the Farming sector in Europe), der målet er å styrke samarbeid og organisering av bønder.