Samvirke

Oppdatert: 08.10.2019

Publisert: 11.03.2019

Fem grunner til at samvirke er en bærekraftig forretningsmodell

Kjernen i samvirke er økonomisk virksomhet med vekt på brukereie, brukerstyring og brukernytte. Foto: Nortura

Oppdatert: 08.10.2019

Publisert: 11.03.2019

En rapport fra Tankesmien Agenda peker på fem grunner til at samvirkebedrifter er bedre egnet til å ta bærekraftige valg enn aksjeselskaper.

1. Et samvirke er et verktøy for eierne sine

Kjernen i samvirke er økonomisk virksomhet med vekt på brukereie, brukerstyring og brukernytte. Det betyr at samvirkeforetak ikke bare jobber for å oppfylle medlemmenes økonomiske interesser, men også deres sosiale, kulturelle og miljømessige behov, på kort og lang sikt.

Det som skiller et samvirke fra et aksjeselskap er at et samvirke ikke først og fremst er drevet av kapital, men av behov.

Les også: Brukernytte gjør samvirke til en bærekraftig forretningsmodell

2. Samfunnsansvar som organiserende prinsipp

Samfunnsansvar er ett av de syv samvirkeprinsippene som har kjennetegnet samvirkeorganiseringen siden 1800-tallet. I tillegg til å fokusere på medlemmenes behov, skal samvirkeforetak også jobbe for en bærekraftig utvikling av samfunnet gjennom retningslinjer.

Samvirkemodellen var med andre ord tidlig ute med å konkretisere tanken om at bedrifter har en rolle i samfunnsutviklingen.

3. Spredning av eierskap betyr spredning av verdier

Samvirkebedrifter har ofte mange eiere. Når eierskapet fordeles på flere, fordeles også gevinstene av virksomheten på flere.

I et aksjeselskap er målet størst mulig avkastning fordelt mellom eksterne investorer. Ettersom samvirke er eid av sine brukere, må et eventuelt økonomisk overskudd fordeles blant brukerne som også eier foretaket.

Samvirkebedrifter arbeider også for å tjene penger. En forskjell mellom et samvirke og et aksjeselskap er hvordan pengene fordeles. I et samvirkeforetak fordeles overskuddet blant eierne basert på arbeidsinnsats. Overskuddet kommer dermed brukerne direkte til nytte i stedet for å gå til eksterne eiere.

Les også: Samvirkene skaper ringvirkninger over hele landet

I et samvirkeforetak fordeles overskuddet blant eierne basert på arbeidsinnsats. Overskuddet kommer dermed brukerne direkte til nytte i stedet for å gå til eksterne eiere. Foto: Lars Morten Rosmo

4. Medeiere med lik innflytelse

Det at samvirkebedrifter har flere medeiere med lik innflytelse gjør forretningsmodellen mer bærekraftig. Innflytelse i en samvirkebedrift er ikke avhengig av hvor mye kapital den enkelte har skutt inn i foretaket. Alle eiere har like mye innflytelse.

Medlemmene i et samvirke er både eiere og deltakere i driften. Det åpner på en helt annen måte for aktivt eierskap. Mens aksjeselskapet gir innflytelse og medbestemmelse ut fra hvor store aksjeposter man eier, følger samvirkeforetaket et prinsipp om at hvert medlem har hver sin stemme.

Ingen kan kjøpe seg mer makt ved å eie større andeler. Det er derfor et betydelig innslag av demokrati og reelt medeierskap i et samvirke.

Med en desentralisert eier- og beslutningsstruktur, vil det være personer som påvirkes av virksomheten som også beslutter over den. Deleierskap gir også trolig både et større engasjement og samtidig en forståelse av den helheten virksomheten inngår i.

Les mer: I landbrukssamvirkene er det bøndene som styrer

5. Langsiktighet

Det at medlemmene eier og bestemmer i et samvirkeforetak, kan også stimulere til en mer langsiktig tenkning. Fordi eierskapet er langsiktig, vil investeringene som gjøres ikke bare vurderes ut fra hva som er lønnsomt i dag, men også hva som vil være lønnsomme investeringer for fremtidige generasjoner.

Se video: Derfor ønsker bøndene å eie sin egen matindustri?