Internasjonalt, Samvirke

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 18.05.2014

FN-rapport: Nasjonal matproduksjon og landbrukssamvirker er løsningen på verdens matproblemer

FN mener verdens matsystemer må endres. Opprettelsen av landbrukssamvirker er et av tiltakene. Foto: Julie Lunde Lillesæter/Differ Media.

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 18.05.2014

Verdens systemer for produksjon og handel med mat må reformeres for å møte framtidens miljøproblemer og matmangel, konkluderer FN i ny rapport.

Nylig publiserte FN en ny rapport: The transformative potential of the right to food fast.

Rapporten konkluderer med at verdens nasjoner må satse på en nasjonal bærekraftig matproduksjon med basis i familielandbruk og bondesamvirker framfor industrilandbruk.

Storskala landbruk er ikke veien å gå

Hvis verden skal møte framtidige utfordringer med tilgang på mat, befolkningsvekst, klimaendringer og miljøproblemer er ikke satsing på storskala, intensiv matproduksjon veien å gå.

Nasjonal tilrettelegging for lokal matproduksjon og matmarkeder er helt avgjørende, slår rapporten fast.

En av sju mennesker i verden er underernært

En målrettet innsats for å øke produktiviteten de siste 50 årene har hatt enorm effekt på den totale matproduksjonen i verden.

Men, rapporten konkluderer med at satsingen på industrilandbruket i for liten grad har bidratt til å redusere antallet sultne, underernærte eller feilernærte mennesker på kloden.

Det globale landbruket står for 15 prosent av klimagassutslippene

Rapporten slår dessuten fast at spesialisert og industriell satsing på monokulturer i stor skala, med betydelig bruk av kunstgjødsel og plantevernmidler, har resultert i enorme miljøproblemer.

Satsingen har også ført til at landbruket globalt nå står for anslagsvis 15 prosent av klimagassutslippene.

Dette skyldes blant annet økt bruk av kunstgjødsel, utslipp av metan fra rismarker og husdyr, og utslipp av karbon fra intensivt drevne jordbruksarealer.

Økt verdenshandel av mat har skapt problemer for fattige land

En økt andel av verdens matproduksjon er i dag konsentrert til et begrenset antall land som baserer seg på eksport.

En konsekvens av dette er at mindre, fattige land i økende grad har basert seg på import av essensielle matvarer.

Matimporten var billig og utkonkurrerte nasjonale produkter på markedene, og lokal småskala matproduksjon ble lagt ned.

Etter hvert har prisen på importerte matvarer økt. Dette, sammen med store svingninger i prisnivået for mat har ført til store problemer for folk i en fattige land.

FN oppfordrer land til å støtte landbrukssamvirker

FN-rapporten konkluderer at verdens systemer for produksjon og handel med mat må reformeres.

Det må satses betydelig mer på familielandbruk framfor industrilandbruket.

Landene bør i langt større grad stimulere til lokal og småskala matproduksjon, tilrettelegge for videreforedling av råvarer og stimulere til velfungerende markeder lokalt og nasjonalt.

Som et ledd i dette oppfordres landene til å støtte opprettelsen av bondeeide samvirker og andre former for samarbeid mellom produsenter.