Samvirke26.09.2014

Hva er de tre samvirkeprinsippene?

Tine lastebil samvirke vakker natur

For å få status som samvirke må alle de tre samirkeprinsippene være på plass. Foto: TINE

26.09.2014

0 Reaksjoner

Det finnes mange definisjoner av samvirke. En av de mest brukte ble vedtatt av International Cooperative Alliance i 1995: «Et samvirkeforetak er en selvstendig sammenslutning av personer som frivillig har sluttet seg sammen for å møte felles økonomiske, sosiale og kulturelle behov og ønsker gjennom en demokratisk styrt virksomhet som de eier i fellesskap.”

Tre prinsipper må være tilstede for å kunne kalle en virksomhet for et samvirke:

– virksomheten må være eid av medlemmene
– den må være styrt av medlemmene
– virksomheten må ha som mål å levere brukernytte

Eid av medlemmene

At samvirket er eid av medlemmene betyr at alle som er medlem i et samvirke også er deleier. For å være medlem må en ha en økonomisk samhandling med samvirkeforetaket, for eksempel som leverandør av melk eller kjøtt. Man kan ikke ha eierskap i et samvirke om man ikke er medlem. Eierne bestemmer over samvirkets økonomi, og overskuddet går tilbake til medlemmene.

Styrt av medlemmene

At samvirket er styrt av medlemmene betyr at det utelukkende er medlemmene i samvirket som har rett til å bestemme hva samvirket skal foreta seg. Styringen er demokratisk organisert, slik at alle som er medlemmer skal kunne ha et ord med i laget. I de største samvirkene i Norge er det i dag så mange medlemmer at styringsformen er forandret til representativt demokrati.

Mål om brukernytte

Hva betyr brukernytte? Samvirke har det spesielle kjennetegnet at det først og fremst er orientert mot eiernes behov, og at det skal hjelpe bøndene til selvhjelp. Foretaket skal med andre ord fremme bøndenes økonomiske interesser, og medlemmenes nytte av foretaket er viktigere enn kapitalavkastning i seg selv.