Samvirke

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 26.01.2018

Landbrukssamvirkene er viktig for Nord-Norge

Lam på beite i Haukland i Lofoten skaper verdier for mange flere enn bare bonden. Foto: iStock

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 26.01.2018

Landbrukets ringvirkningsanalyse viser at samvirkene er en viktig bidragsyter til sysselsetting og verdiskaping over hele landet. I Nordland skaper én samvirkeansatt hele 14 nye arbeidsplasser.

På vegne av Norsk Landbrukssamvirke har Samfunnsøkonomisk Analyse laget en analyse som tar for seg ringvirkningene av store deler av norsk matindustri.

Analysen viser at landbrukssamvirkene er en viktig bidragsyter til sysselsetting, verdiskaping og skatter og avgifter over hele landet.

– Dette gjelder også for de tre nordligste fylkene, sier fagsjef for samfunnsøkonomi, Helene Lillekvelland, fra Norsk Landbrukssamvirke.

Les hele analysen her!

Landbrukssamvirkene bidrar med en verdiskaping på 300 millioner i Finnmark

I Finnmark er bare 0,3 prosent av arealet dyrket mark, og det arktiske klimaet begrenser produksjonsmulighetene.

– Likevel genererer de bondeeide bedriftene nesten 400 årsverk og verdier for snaut 300 millioner kroner i fylket, sier Lillekvelland.

Se alle resultatene for Finnmark her

 

Det arktiske klimaet i Finnmark begrenser mulighetene for matproduksjon. Likevel genererer landbrukssamvirkene verdier for 300 millioner kroner. Foto. iStock

I Troms bidrar landbrukssamvirkene med over en milliard i verdiskaping

Heller ikke Troms kan skryte av store arealer av dyrket mark. Husdyrproduksjon er bærebjelken i landbruket i Troms.

– Særlig Tine og Nortura bidrar til at ringvirkningene fra landbrukssamvirkene er på godt over en milliard kroner i Troms. Dette skyldes at begge har anlegg i fylket, sier Lillekvelland.

I følge analysen er 450 ansatt direkte i landbrukssamvirkene. Inkluderer vi med ringvirkningene kommer antall årstall opp i hele 1406.

Se alle tallene for Troms fylke her

For hver ansatt i landbrukssamvirkene skapes 14 nye arbeidsplasser i Nordland

Også i Nordland er landbruket helt avgjørende for sysselsetting og verdiskaping.

I følge analysen er det 164 årsverk som er direkte sysselsatt i landbrukssamvirkene. Inkludert med ringvirkningene kommer tallet opp i hele 2456 årsverk.

– Totalt for hele landet ser vi at gjennomsnittet er på 5 nye årsverk. Hvert årsverk i de bondeeide landbrukssamvirkene genererer 14 årsverk i andre næringer i Nordland, sier Lillekvelland.

Se alle resultatene for Nordland fylke her

Fakta om landbrukssamvirkenes ringvirkningsanalyse

En ringvirkningsanalyse skal synliggjøre den samfunnsmessige verdiskapingen man skaper utover sin egen aktivitet.

I denne analysen er det det TINENorturaFelleskjøpet Rogaland og AgderGartnerhallenHoffHonningcentralenNorsvin og Geno som er blitt analysert i denne analysen.

Resultatene er del inn i både samvirker og fylker.

Se alle resultatene fra analysen her