Samvirke06.09.2016

Samvirke er bondens viktigste redskap

Bonde på åkeren i Felleskjøpet caps

I motsetning til mange andre aktører har det bondeeide samvirket som mål å sikre en best mulig pris for råvaren. Felleskjøpet er et av mange bondeeide samvirker

06.09.2016

0 Reaksjoner

Det reises stadig spørsmål om bøndene bør eie sin egen industri gjennom samvirkeforetakene. Enkelte hevder at bønder ville fått bedre betalt for varene sine hvis de overlot foredling og markedsføring til andre aktører. Svært få aktører har som mål å sikre høyest mulig pris for råvarene, men samvirke har det.

Landbrukssamvirkets mål

Det er mange gode grunner for at bønder skal ta vare på og videreutvikle  samvirkeforetakene sine. Et forhold er likevel helt grunnleggende. Samvirkeforetakene har som formål å sikre avsetning av medlemmenes produkter til en best mulig pris.

Dette er et mål og en oppgave som ikke bare gjelder i kortsiktige forhandlingssituasjoner, men hver eneste dag og i et langsiktig perspektiv. Dette er ikke tilfelle for investor eide selskaper i verdikjeden for landbruksprodukter. De er gjerne seriøse og profesjonelle aktører, også i forhold til bonden. Men det overordnede og langsiktige målet er å maksimere eiernes utbytte på innsatt kapital. Pris til bonde er nødvendig virkemiddel for å kunne konkurrere med samvirket om råvare, men slett ikke noe mål ut over det.

Inntekt skapes i markedet

Bondens inntekt skapes fra markedet, supplert med tilskuddsordninger som skal bidra til å sikre en akseptabel totalinntekt og gjøre det lønnsomt å utnytte naturressursene i hele landet.

70% av jordbruksinntekten kommer fra markedet. Selv om det avtales målpriser på en del viktige jordbruksprodukter, er dette ingen garantipris, men en øvre ramme for hva som kan tas ut i markedet. Markedsinntektene må skapes.

Kombinasjonen av en svært sterk konsentrasjon og makt i dagligvareleddet, og en betydelig konkurranse fra internasjonale merkevarer gjør markedet for mat krevende. Dessuten ønsker forbrukerne et stort mangfold, samtidig som det er en sterk prisbevissthet. Forutsetningen for å sikre avsetning og pris for bondens produkter er derfor en konkurransekraftig, markedsorientert og effektiv industri med mål om å maksimere bondens inntekt.

Bønder samarbeider for råvaremakt

Samvirke handler om at bønder samarbeider om å framby sine råvarer. Dette gir bønder som råvareprodusenter en helt annen markedsposisjon enn om de skulle framby varene hver for seg og konkurrere om å få levere.

 

Bønder tar hverandre i hendene

Sammen er vi sterkere er en av prinsippene bak samvirke. Foto: TINE

Historien, både i Norge og i resten av verden, viser at en samordning av råvareutbudet er en forutsetning for at bonden skal ha tilstrekkelig stabilitet både i forhold til avsetning og pris, og kunne sikre at en rimelig andel av verdien tilfaller råvaren. Dette er særlig viktig innenfor jordbruket, hvor det er mange og relativt like produsenter. Dessuten er produksjonen langsiktig og stedbundet. Det gjør at ikke bare prisnivå, men også stabilitet og forutsigbarhet, er viktig.

Effektiv industri og kraftfulle varemerker

Samvirkeforetakene i landbruket er kollektivt eid av medlemmene og styrt etter demokratiske prinsipper. Gjennom aktiv eierstyring har bøndene valgt å investere i en framtidsrettet og effektiv industri. De har valgt å drive en intensiv innovasjon og produktutvikling. De har valgt å etablere sterke varemerker som gjør at forbrukerne kan gjenkjenne kvalitetsprodukter fra norske bønder. Dette er en viktig forutsetning  for at norske bønder skal få en akseptabel og nødvendig pris for sine produkter.

Verdiskaping og fordeling

Gjennom å eie og drive en effektiv industri, kan bøndene følge produktene sine fram mot forbruker på en helt annen måte enn hvis de bare skulle ha vært råvareleverandører. Det gir økt innflytelse i markedet. Dessuten er det en betydelig verdiskaping som kommer bøndene som eiere til gode.

Verdiskapingen i landbrukssamvirket deles ikke ut som utbytte på kapital, men i forhold til salg av råvarer til samvirket. Det innebærer at de verdiene som skapes ikke konsentreres på få hender, men tilfaller medlemmene der de befinner seg rundt om i hele landet. På den måten oppfyller landbrukssamvirket sitt formål; nemlig å sikre bonden avsetning for produktene sine til best mulig pris.