Bærekraft, Internasjonalt, Samvirke

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 17.01.2019

Vil du spise mat som er bra for helsa, dyr og planeten bør du spise norsk mat

Friske dyr, lavere klimaavtrykk og liten bruk av medisiner og sprøytemidler kjennetegner norsk mat. I fremtiden skal norsk matproduksjon bli enda mer bærekraftig. Foto: Ole Martin Buene, TINE

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 17.01.2019

Gunhild Stordalen mener vi skal spise mat som er sunn, trygg og bærekraftig produsert. Vil du spise mat som er bra for helsa, dyr og planeten bør du spise norsk mat.

Norsk matproduksjon har et lavere klimaavtrykk

Utslippene fra norsk olje- og gassutvinning har økt med 78 prosent siden 1990. I samme periode har det norske landbruket redusert sine klimagassutslipp med 4 prosent.

Årsaken er friske husdyr som produserer bra med kjøtt og melk. Der mange land avler frem dyr for å produsere enten kjøtt eller melk, produserer Norsk Rødt Fe (NRF) begge deler.

70 prosent av norsk kjøttproduksjon er basert på den norske melkekua. Utslipp fra denne produksjonen ligger i snitt på 17,3 kg CO2 ekvivalenter per kilo produsert kjøtt. Tall fra FAO viser at kjøttproduksjon internasjonalt har omtrent fire ganger så høye utslipp.

Flere nye prosjekter er også satt i gang for å gjøre den norske matproduksjonen enda mer klimavennlig. Blant annet jobber Geno for å redusere metanutslipp fra NRF-kua med 20 prosent ved hjelp av ny teknologi i avlsarbeidet.

Les mer: Den norske kua har erobret hele verden

Norge har friske og effektive dyr i husdyrholdet. Norsk Rødt Fe produserer både melk og kjøtt. Foto: Julie Lunde Lillesæter

Norske husdyr er friske

I mange land bruker man medisiner for at dyrene skal vokse seg store raskt, samtidig som de holder seg friske. Dette har bidratt til at antibiotikaresistente bakterier er en av de største folkehelseutfordringene verden står overfor, og 33 000 mennesker dør årlig i Europa som følge av dette.

Norske husdyr er avlet fram for å være friske. Derfor bruker vi også svært lite medisiner og antibiotika i matproduksjonen.

Syke dyr og høy dødelighet i husdyrproduksjonen betyr at man trenger flere dyr for å produsere like mye mat. Friske dyr gir derfor et vesentlig lavere klimautslipp per produsert enhet.

Les også: Hva er egentlig antibiotikaresistens?

Norge bruker lite plantevernmidler

Norge har et kaldt klima, og jordbruksarealene ligger spredt.

Det betyr at enkelte bakterier og sykdommer liker seg dårlig her. Sammen med et strengt regelverk og tett oppfølging fører dette til mindre bruk av plantevernmidler i planteproduksjon.

Resultater fra Mattilsynets overvåkingsprogram viser at det svært sjelden påvises rester av plantevernmidler i norsk mat som kan ha helsemessig betydning.

Les også: Presisjonslandbruk gir mer klima- og miljøvennlig norsk mat

Norge bruker allerede lite plantevernmiddel. Med ny presisjonsteknologi skal vi bruke enda mindre. Foto: Julie Lunde Lillesæter

Norsk matproduksjon er basert på norske ressurser

Bare 3 prosent av Norges areal er matjord. Det betyr at Norge er et av landene i verden med lavest andel landbruksareal.

Bare 1/3 av matjorda kan brukes til å dyrke korn og grønnsaker. Det resterende arealet er kun egnet til å dyrke gras.

Norske drøvtyggere, som storfe, sau og geit, spiser i hovedsak gras. Disse dyrene har evne til å omsette gras, som mennesker ikke kan spise, til menneskemat i form av kjøtt og melk.

Se video om hvorfor gress er en av Norges viktigste ressurser:

Se til det norske matsystemet!

Verden står overfor mange store utfordringer med klimaendringer, ulikhet og helseproblemer knyttet til feilernæring.

Den globale matproduksjonen skjer ikke innenfor ett stort globalt matsystem, men i mange lokale og regionale matsystemer med ulike forutsetninger og utfordringer.

I jakten på bærekraftige løsninger ser flere land til Norge. Landbruket, som del av det norske matsystemet, har tatt flere grep som bidrar til at norsk mat er sunn, trygg og bærekraftig produsert.

Selv om EAT-rapporten anbefaler 14 gram rødt kjøtt per dag, mener en av hovedforfatterne bak rapporten, Johan Rockström, at kutt i kjøttforbruket ikke trenger å bety nedbygging av norsk kjøttproduksjon.

Snarere mener han at den ideelle kjøttproduksjonen er en produksjon som ligner på den vi har i Norge.

Om du er opptatt av å velge mat som bidrar til god helse og bærekraftig matproduksjon kan du med god samvittighet og stor trygghet velge norsk mat – vel vitende om at det utrettelig arbeides for å ytterligere forbedre norsk matproduksjon i en bærekraftig retning.